Send message 

Information Clause

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Sławomir Więsyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EUROPLAST Sławomir Więsyk z siedzibą w Łuszczów Drugi 107, 20-258 Lublin 62, nr NIP 946-117-12-82, nr REGON 431239581, e-mail: sekretariat@optimalpoland.pl, tel. 734 855 399, (dalej: Administrator). Pana/Pani dane osobowe podane dobrowolnie, przetwarzane będą w celu odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie zawarte w formularzu kontaktowym, wiadomości e-mail lub innej formie, dotyczące m.in. przygotowania oferty, prawidłowej realizacji umowy, czynności marketingowych związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią, w tym w celu skontaktowania się z Panią/Panem w razie potrzeby celem doprecyzowania szczegółów Pani/Pana zgłoszenia.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi wysłanie nam odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie. Dane osobowe otrzymane od Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do zajęcia się Pani/Pana zgłoszeniem. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, podwykonawcom, firmom współpracującym w zakresie realizacji umów, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT, usługi pocztowe.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której osoba jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane są przetwarzane,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres e-mail: sekretariat@optimalpoland.pl
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), osobie przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez osobą danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wykonania umowy.

 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą profilowane. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.