Szybki kontakt

Klauzula informacyjna

X Klauzula informacyjna
—————————————————————————–
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Sławomir Więsyk prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą EUROPLAST Sławomir Więsyk z siedzibą w Łuszczów
Drugi 107, 20-258 Lublin 62, nr NIP 946-117-12-82, nr REGON 431239581, e-mail:
sekretariat@optimalpoland.pl, tel. 734 855 399, (dalej: Administrator).
Pana/Pani dane osobowe podane dobrowolnie, przetwarzane będą w celu zajęcia się
Pani/Pana zgłoszeniem zawartym w formularzu kontaktowym, dotyczącym m.in.
przygotowania oferty, prawidłowej realizacji umowy, czynności marketingowych
związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń
wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią, w tym w celu
skontaktowania się z Panią/Panem w razie potrzeby celem doprecyzowania szczegółów
Pani/Pana zgłoszenia.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie
uniemożliwi wysłanie nam Pani/Pana zgłoszenia za pomocą powyższego formularza
kontaktowego.
Dane osobowe otrzymane od Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do
zajęcia się Pani/Pana zgłoszeniem. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może

*
zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w
jego imieniu, podwykonawcom, firmom współpracującym w zakresie realizacji umów, w
szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT, usługi
pocztowe.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy, której osoba jest stroną lub do podjęcia działań na
żądanie osoby przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz
art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń).
14.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane są przetwarzane,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w
których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
15. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie
swoich żądań przesłane na adres e-mail: sekretariat@optimalpoland.pl
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), osobie
przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie
ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, podanie przez osobą danych osobowych
Administratorowi ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wykonania
umowy.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między
stronami umowa.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane nie będą profilowane.
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
—————————————————————————–
* (UWAGA: zaznaczenie X powyższego check box’a jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na opisane powyżej przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w
formularzu kontaktowym; brak zaznaczenia X powyższego check box’a jest równoznaczne
z brakiem zgody na opisane powyżej przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
zawartych w formularzu kontaktowym, co skutkuje brakiem możliwości wysyłki
niniejszego formularza)